Polski Klub Leonbergera – Kodeks etyczny

 1. Członkowie Polskiego Klubu Leonbergera zobowiązują się do przestrzegania wszystkich standardów, zasad i wartości zawartych w Kodeksie etycznym.
 2. Nadrzędnym celem jest dobro rasy leonberger i członkowie Klubu będą się nim kierować podczas kupowania, posiadania, rozmnażania, pokazywania na wystawach oraz sprzedawania psa.
 3. Każdy członek będzie przestrzegać wszystkich aspektów dobrostanu zwierząt. Zapewni najwyższe możliwe standardy zdrowia, jedzenia, czystości i szkolenia dla wszystkich Leonbergerów pod jego opieką. Troska o zwierzę powinna zawsze stać ponad osobistą korzyścią majątkową i/lub osobistą.
 4. Członkowie Klubu zgadzają się współpracować i uczestniczyć w wydarzeniach, aktywnościach
  i działaniach Klubu.
 5. Każdy członek Klubu będzie godnie reprezentować Klub i propagować jego cele.
 6. Hodowca będzie dopuszczał do hodowli tylko zwierzęta:
  a) zarejestrowane w ZKwP lub innej uznanej przez FCI organizacji kynologicznej,
  b) spełniające kryteria wzorca rasy,
  c) mające dobry temperament zgodny ze standardem rasy, będące w dobrym zdrowiu oraz mają być zdrowe zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie,
  d) spełniające kryteria wymagane dla suk hodowlanych i reproduktorów zawarte
  w Regulaminie Hodowlanym ZKwP,
  e) wszystkie mioty powinny być zaplanowane w celu poprawy rasy, w tym zdrowia, długowieczności i budowy.
 7. Hodowca, bierze na siebie odpowiedzialność za los wyhodowanych przez siebie szczeniąt:
  a) jest zobowiązany sprawdzić wszystkich kupujących, w tym pod kątem ich zamiarów dotyczących szczeniąt i zdolności do zapewnienia bezpiecznego, odpowiedniego i kochającego domu,
  b) musi być gotowy zaopiekować się każdym psem, który od niego pochodzi i zająć się jego dalszym losem, jeśli nowy właściciel/opiekun chce się pozbyć psa,
  c) nigdy nie wyrzuci, nie odda do schroniska ani nie uśpi psa z innych powodów niż zdrowotne.
 8. Przed rozmnażaniem Leonbergera hodowca powinien być dobrze przygotowany w zakresie reprodukcji, genetyki i standardu rasy. Każda decyzja o rozmnażaniu powinna być poparta gruntowną znajomością rodowodu zamierzonej pary hodowlanej, w tym informacji dotyczących rodzeństwa, potomstwa i przodków.
 9. Początkującego hodowcę zachęca się do skorzystania z pomocy doświadczonego hodowcy przed rozpoczęciem hodowli. A doświadczonemu hodowcy rekomenduje się udzielenie takiej pomocy.
 10. Hodowca ma obowiązek przedstawiać rasę, jej cechy fizyczne i psychiczne, zagadnienia zdrowia i wymagań środowiskowych. Nowi opiekunowie psa powinni otrzymać pisemne instrukcje dotyczące żywienia, dalszych szczepień, opieki, wychowania i szkolenia. Hodowca powinien poinformować o wszelkich znanych mu wadach sprzedawanego psa.
 11. Wszystkie szczenięta powinny zostać zaszczepione, odrobaczone stosownie do wieku, posiadać chip, metryki lub rodowody i książeczki zdrowia.
 12. Szczenięta nie mogą być sprzedawane handlarzom psów, sklepom zoologicznym,
  na targowiskach i giełdach bądź w okolicach wystaw psów.
 13. Członek Klubu nie będzie nieuczciwie reklamował psów, nie będzie wprowadzał jakiejkolwiek osoby w błąd co do cech rasy, zdrowia lub jakości psa, nie będzie zatajał ani fałszował jakichkolwiek informacji o posiadanej suce hodowlanej, psie reproduktorze lub szczeniętach. Hodowcy i opiekunowie reproduktorów powinni zgodnie ze stanem faktycznym prezentować swoje Leonbergery (certyfikaty zdrowia, tytuły itp.) we wszelkich reklamach
  na stronach internetowych, Facebooku lub w jakiejkolwiek innej formie komunikacji.
 14. Opiekun psa reproduktora może zgodzić się na krycie tylko wtedy, gdy jest przekonany co do walorów hodowlanych przedstawionej mu suki, otoczenia w jakim przebywa, jak również warunków, w jakich będą odchowywane szczenięta.
 15. Członek Klubu postępuje zgodnie z zasadami uprzejmości, lojalności i koleżeństwa w stosunku
  do wszystkich członków Klubu przez cały czas i we wszystkich formach komunikacji.
 16. Niniejszy Kodeks Etyki stanowi wymagany standard zachowania oczekiwany od każdego członka Klubu.